Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan de te Hazerswoude Rijndijk gevestigde BV B-overall, de vervaardiger van B-overall en overige materialen ten behoeve van de ondersteuning van (bij)scholing van verpleegtechnische vaardigheden alles in de meest uitgebreid zin van het woord. Leverancier, kantoorhoudende te Hazerswoude Rijndijk (2394 HC) aan de Van Beethovenlaan 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68770049, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.L.M. Kempen.
 2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder die met de leverancier een overeenkomst ter zake van de in dit artikel onder 1 bedoelde verrichtingen aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de leverancier een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 3. Onder “prijs” wordt verstaan de prijs welke als een geheel tussen leverancier en de opdrachtgever is overeengekomen voor een of meerdere transacties, of de prijs welke ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden in de plaats van de overeengekomen prijs van toepassing zijn.
 4. Onder “overmacht” zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van de leverancier als in ondernemingen waarvan de leveranciers materialen betrekken of waar de leveranciers materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der grondstoffen en/of materialen.
 5. Onder “overeenkomst” wordt verstaan de door partijen gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van en levering van diensten ten aanzien van B-overall en overige materialen ten behoeve van de ondersteuning van (bij)scholing van verpleegtechnische vaardigheden alles in de meest uitgebreid zin van het woord.

Artikel 2 Algemeen

 1. De onderstaande algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door leverancier uitgebracht, alle aanbiedingen als door leverancier gedaan en alle overeenkomsten die leverancier met haar opdrachtgevers aangaat.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van leverancier. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
 4. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van leverancier worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier is ingestemd.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen .
 6. Leverancier is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavig algemene voorwaarden.
 7. Iedere communicatie tussen leverancier en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. Daar waar in deze algemene voorwaarden ‘schriftelijk’ staat, dient eveneens ‘elektronisch’ te worden gelezen. De door leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever .

Artikel 3 Aard van de te leveren diensten

De diensten die de leverancier verricht zijn geen handelingen op het gebied van de geneeskunst, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij dat wel zijn.

Artikel 4 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvragen door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties en aantallen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum der offerte of aanbieding, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.
 2. Aanvragen van een offerte door opdrachtgever binden leverancier niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door leverancier.
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospecties, brochures, tekeningen en andere presentaties van zowel leverancier als derden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden leverancier niet, daar telkens, gezien de aard der te leveren producten, veranderingen kunnen plaatsvinden die leiden tot verschillen qua afbeelding, kleur etc. Verschillen ter zake geven de opdrachtgever noch het recht de levering(en) te weigeren, noch het recht schadevergoeding te eisen .
 4. Het is niet toegestaan zonder toestemming van leverancier dat tekeningen, afbeeldingen worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 5. Een overeenkomst komt tot stand nadat een van de opdrachtgever ontvangen order schriftelijk door leverancier wordt bevestigd middels een orderbevestiging.
 6. De orderbevestiging bevat alle informatie ter zake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever is uitdrukkelijk tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging gehouden en dient binnen 5 (vijf) werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk aan ons te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de termijn van 5 werkdagen uit, dan is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd hierop later terug te komen.
 7. In de offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van leverancier voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; leverancier is ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.
 8. Alle door leverancier verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door leverancier te leveren producten zijn vrijblijvend en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.
 9. Leverancier is voorts gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers .

Artikel 5 Wijzigingen in de order

 1. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke order of overeenkomst wenst te wijzigingen, dient hij deze wijzigingen tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen aan leverancier kenbaar te maken .
 2. Deze wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van leverancier, waarna zij onderdeel uit zullen gaan maken van de overeenkomst. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.
 3. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Wijziging van een order is nimmer toegestaan ten aanzien van orders die reeds bij ons of bij de door ons ingeschakelde derde(n) in productie zijn genomen of ten aanzien van orders die reeds ter levering door leverancier zijn verzonden.
 5. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, in welk geval het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn. 

Artikel 5 Prijzen

 1. De prijzen, zoals vermeld in de offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van leverancier zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding, offerte of orderbevestiging geldende prijzen, kosten en regelgeving.
 2. Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, netto, inclusief BTW, voor leveringen binnen Nederland. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op ten minste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen.
 3. Indien na de datum van de offerte, aanbieding of orderbevestiging van leverancier, deze fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van onze prijzen een verhoging mochten ondergaan – daaronder begrepen prijsstijgingen als het gevolg van waardevermindering van Nederlandse valuta – of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd onze prijs aan te passen, zulks tot het moment dat de Producten aan de opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 6 Levering

 1. Van levering is sprake indien de producten zijn afgeleverd op de in de orderbevestiging genoemde plaats of een door de opdrachtgever nader aangegeven plaats van aflevering.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen en ontvangen mededeling van gereedkomen in ontvangst te nemen. Indien leverancier door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om de goederen af te leveren, dan wordt levering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat leverancier aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de producten voor afname gereed staan.
 3. De levering vindt plaats op het bedrijf van de leverancier. Indien de opdrachtgever kiest voor een andere leveringswijze dan de reguliere of naar een ander door hem op te gegeven adres, reizen de goederen voor zijn rekening.
 4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de verzending of aflevering plaatsvindt op een door de opdrachtgever nader aan te geven bijzondere wijze, dan komen de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De leverancier is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgevers worden gefactureerd.
 6. De wijze van verzending wordt in beginsel door de leverancier bepaald tenzij de opdrachtgever tijdig bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending plaats vindt.
 7. De opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij de leverancier daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, heeft kennis gegeven.

Artikel 7 Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de eventueel in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een bedongen levertijd gaat pas in als alle voor de uitvoering van de verrichting noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van de leverancier. Van het daadwerkelijk begin van de levertijd maakt de leverancier melding aan de opdrachtgever.
 2. De overeengekomen levertermijn is niet bindend, maar zal door leverancier naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen.
 3. De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. De leverancier verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever de leverancier dus schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de opdrachtgever overgaat tot beëindiging is hij gehouden tot betaling van een geldsom aan de leverancier ter vergoeding van de door de leverancier gemaakte kosten en geleden verlies of gederfde winst.
 5. Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer tegenover leverancier rechten kunnen doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor opdrachtgever uit de met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Uit dit uitstel eventueel voor ons voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De door ons ter zake te verstrekken kostenopgave is voor de opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 8 Betaling

 1. Betalingen dienen steeds zonder enige korting of verrekening uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn geschied, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk vastgelegd en door beide Partijen ondertekend te zijn. In afwijking van de genoemde dertig (30) dagen termijn dienen vooruitbetalingsfacturen steeds binnen acht (8) dagen te zijn betaald.
 2. Opdrachtgever zal 50% van het factuurbedrag bij vooruitbetaling voldoen.
 3. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen door leverancier dan zal leverancier de opdrachtgever in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na de ingebrekestelling niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim. Leverancier is gerechtigd vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, alle door leverancier gemaakte kosten voor incasso en bewaring van rechten, alsmede kosten die hij heeft gemaakt voor onder andere administratie, opslag en juridisch advies, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Vanaf het moment van verzuim is leverancier gerechtigd de wettelijke rente over de verschuldigde som in rekening te brengen.
 4. De leverancier is gerechtigd de wettelijk bepaalde rente van de verschuldigde hoofdsom per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 75,-. Bij de renteberekening gelden gedeelten van een kalendermaand als hele maand.
 5. Zolang geen volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, waaronder ook te verstaan de betaling van de vergoedingen van de rente en overige kosten die in verband met de te late betaling van de facturen zijn gemaakt, blijven de door de leverancier geleverde goederen het eigendom van de leverancier en kunnen deze tot volledige betaling is geschied, te allen tijde door de leverancier worden teruggevorderd. De opdrachtgever dient op eerste verzoek na ontvangst van de brief de goederen binnen vijf werkdagen franco aan de leverancier terug te zenden, dan wel het restant van de schuld of het resterende gedeelte van de totale schuld binnen vijf werkdagen te voldoen.

Artikel 9 Annulering door de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Indien de order reeds bij ons respectievelijk de door ons ingeschakelde derde(n) in productie is genomen of ten aanzien van orders die reeds ter levering door ons zijn verzonden, is annulering niet meer mogelijk.
 2. Indien wij met annulering instemmen is de opdrachtgever gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden, zulks onverminderd ons recht op vergoeding van de volledige schade, onze winstderving hier uitdrukkelijk onder begrepen .

Artikel 10 Documentatie en opleiding

Het personeel van opdrachtgever dat met materiaal van leverancier gaat werken, zal als volgt worden geïnstrueerd:

 1. De door Opdrachtgever aan te wijzen gebruikers, welke beschikken over voldoende relevante voorkennis, kunnen worden opgeleid op een nader door partijen te bepalen tijdstip binnen 14 dagen na levering.
 2. Schriftelijk instructie en instructie door middel van een beeldopname.
 3. De kosten van de instructie in opgenomen in de verkoopprijs.

Artikel 11 Garantie

 1. Leverancier garandeert op alle geleverde producten gedurende de periode van 1 (één) jaar, na levering. Indien er niet betaald is voor de diensten kan het verlenen van garantie worden opgeschort totdat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.
 2. De garantie geldt in die gevallen waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten.
 3. Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in artikel 10.2, zullen kosteloos worden vergoed en gemonteerd, mits het gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn, schriftelijk wordt aangemeld bij leverancier.
 4. Leverancier zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier, aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door bedrijf of productiestagnatie.
 5. De opdrachtgever vrijwaart leverancier van iedere aanspraak of claim van derden.
 6. Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.

Artikel 12 Reclames en risico’s

 1. Reclames die eenvoudig waarneembaar zijn, worden enkel in behandeling genomen indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan ons bekend worden gemaakt. Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een duidelijke omschrijving van deze klacht respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen. De opdrachtgever die de afgeleverde producten niet binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk op deugdelijkheid en conformiteit met de afgegeven orderbevestiging respectievelijk goedgekeurde proefkledingstukken en/of geaccordeerde kledingpatronen heeft onderzocht, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
 2. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken, dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van het mankement schriftelijk aan leverancier kenbaar gemaakt te worden.
 3. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de producten zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd, worden producten geleverd van een kwaliteit als in onze branche gebruikelijk. Geringe afwijkingen betreffende de kwaliteit, kleuren, afwerking, maat en dergelijke kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren.
 4. Naar maat vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen en geven geen recht op reclame, indien de aanpassing is gebaseerd op foutieve gegevens door de opdrachtgever aan leverancier verstrekt.
 5. Afwijking of beschadiging ten gevolge van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of reclames als gevolg van een niet volgens de gebruiksaanwijzing juist gebruik van het product kunnen eveneens nimmer een grond voor reclames opleveren.
 6. De opdrachtgever is gehouden de afgeleverde producten te controleren aan de hand van de door ons verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het afgeleverde ten aanzien van deze orderbevestiging, tenzij door ons de afgeleverde producten zijn vervaardigd na goedkeuring van een proefkledingstuk en/of op basis van een voorafgaand geaccordeerd kledingpatroon zijn vervaardigd.
 7. Indien reclames door de leverancier als juist beoordeeld worden, volgt ter keuze van de opdrachtgever creditering, dan wel hernieuwde levering.
 8. Opschorten van de betalingsverplichtingen is uitsluitend van toepassing waarover reclame wordt gevoerd.
 9. Afwijkingen met redelijke tolerantie geven de opdrachtgever geen recht op reclame. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten voldoen maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te gebruiken.
 10. Tevens wordt er geen reclame aanvaard indien de leverancier niet de mogelijkheid heeft gekregen om het gebrek of tekortkoming van het product naar behoren te herstellen.
 11. De geleverde producten zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf de aflevering, tenzij de geleverde producten bij de opdrachtgever wordt bezorgd door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder, dan is de geleverde producten pas voor risico van de opdrachtgever vanaf de bezorging. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op deugdelijkheid.
 12. Retourzendingen vinden uitsluitend plaats volgens de richtlijnen van de leverancier. De retourzendingen worden bij binnenkomst op deugdelijkheid beoordeeld. Bij ondeugdelijkheid van de producten, wordt de retourzending door de leverancier niet geaccepteerd. Tot het moment van binnenkomst van de retourzending, is het reisrisico van de verzender (opdrachtgever).
 13. Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten op te schorten, in het bijzonder geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten.
 14. Producten kunnen enkel aan leverancier geretourneerd worden, nadat leverancier daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan de opdrachtgever. De kosten van niet-toegestane, dan wel ongegronde retourzendingen zijn uitdrukkelijk voor rekening van de opdrachtgever. Wij hebben in bedoelde gevallen het recht de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan of onder dezelfde voorwaarden deze zelf ter beschikking te houden. De opdrachtgever is verplicht tot een zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren producten. Hij is aansprakelijk voor schade die door zijn nalatigheid ter zake voor ons is ontstaan.
 15. Ten aanzien van kosten, die verband houden met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door ons genomen maatregelen, is de door ons te overleggen specificatie voor de opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
 16. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de factuurdatum die betrekking heeft op de levering waarin de producten ter zake waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken, waren opgenomen .

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging

 1. De leverancier is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:
  – de opdrachtgever in verzuim is;
  – de opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging, schuldsanering of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.
 2. In geval van beëindiging in de zin van lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle reeds door de leverancier gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.
 2. In geval van overmacht is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. In geval van overmacht behoudt de leverancier het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 4. Indien in het geval van overmacht de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt is de opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan de leverancier bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door de leverancier gemaakte kosten en geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade uit welke hoofde dan ook, tenzij en voor zover in dit artikel anders is bepaald.
 2. Aansprakelijkheid van de leverancier voor zaakschade en/ of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat de leverancier niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor de onder lid 2 genoemde schade. De opdrachtgever spreekt alsdan rechtstreeks de producent aan.
 4. In het geval schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevend personeel, dan bedraagt de aansprakelijkheid van de leverancier niet meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op hetgeen waaruit de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Indien en voor zover, in afwijking van lid 1, de aansprakelijkheid van de leverancier, anders dan die genoemd in lid 4, in rechte is vastgesteld, dan bedraagt de aansprakelijkheid van de leverancier niet meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op hetgeen waaruit de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op door ons al dan niet voor de opdrachtgever bijzonderlijk vervaardigde en/of gebruikte patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. behouden wij ons zeer uitdrukkelijk voor. Deze patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. blijven ons eigendom en mogen nimmer zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, noch aan derden ter beschikking of inzage worden gesteld. Op ons eerste verzoek dienen patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. aan ons op kosten van de opdrachtgever te worden toegezonden.

Artikel 17 Geldend recht

Op alle overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

error: Content is protected !!